skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Acta Sociologica xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No way back up from ratcheting down? A critique of the ‘microclass’ approach to the analysis of social mobility

Erikson, Robert ; Goldthorpe, John H ; Hällsten, Martin

Acta Sociologica, September 2012, Vol.55(3), pp.211-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699312447633

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No way back up from ratcheting down? ; a critique of the 'microclass' approach to the analysis of social mobility

Erikson, Robert ; Goldthorpe, John H. ; Hällsten, Martin

Acta sociologica, 2012, Vol. 55, no. 3, pp.211-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Elite University to Mass Higher Education: Educational Expansion, Equality of Opportunity and Returns to University Education

Kivinen, Osmo ; Hedman, Juha ; Kaipainen, Päivi

Acta Sociologica, September 2007, Vol.50(3), pp.231-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699307080929

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From elite university to mass higher education ; educational expansion, equality of opportunity and returns to university education

Kivinen, Osmo ; Hedman, Juha ; Kaipainen, Päivi

Acta sociologica, 2007, Vol. 50, no. 3, pp.231-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Erikson, Robert
  2. Hällsten, Martin
  3. Hedman, Juha
  4. Kaipainen, Päivi
  5. Kivinen, Osmo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...