skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Integrated Design xóa Nhan đề tạp chí: Acta Polytechnica xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Integration of CAx Systems and a Multiple-View Product Model ler in Mechanical Design

Song, Huijun ; Eynard, Benoit ; Lafon, Pascal ; Roucoules, Lionel; Administrateur Ensam, Compte De Service (Editor)

Acta Polytechnica, 2005, Vol.45(3), pp.26-31 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (1)
  2. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. P. Lafon
  2. Eynard, Benoit
  3. Administrateur Ensam, Compte De Service
  4. Lafon, Pascal
  5. L. Roucoules

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...