skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Acta Ophthalmologica xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 'anvil' profile in femtosecond laser-assisted penetrating keratoplasty

Menabuoni, L ; Canovetti, A ; Rossi, F ; Malandrini, A ; Lenzetti, I ; Pini, R

Acta ophthalmologica, September 2013, Vol.91(6), pp.e494-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1755-3768 ; PMID: 23617376 Version:1 ; DOI: 10.1111/aos.12144

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positive pressure during penetrating keratoplasty can be solved with a modified graft-over-host technique

Dekaris, Iva ; Gabrić, Nikica ; Pauk, Maja ; Drača, Nataša

Acta ophthalmologica, May 2014, Vol.92(3), pp.282-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1755-3768 ; PMID: 23388035 Version:1 ; DOI: 10.1111/aos.12085

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Femtosecond laser-assisted penetrating re-keratoplasty

Jonas, Jost B

Acta ophthalmologica, May 2009, Vol.87(3), pp.353-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1755-3768 ; PMID: 19222400 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1755-3768.2008.01493.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Descemet's stripping automated endothelial keratoplasty and penetrating keratoplasty for Fuchs' endothelial dystrophy

Hjortdal, Jesper ; Ehlers, Niels

Acta ophthalmologica, May 2009, Vol.87(3), pp.310-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1755-3768 ; PMID: 19302079 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1755-3768.2008.01492.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Drača, Nataša
  2. Ehlers, Niels
  3. Lenzetti, I.
  4. Dekaris, Iva
  5. Menabuoni, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...