skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Acta Crystallographica. Section B xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new complex intermetallic phase in the system Al-Cu-Ta with familiar clusters and packing principles

Dshemuchadse, J ; Bigler, S ; Simonov, A ; Weber, T ; Steurer, W

Acta Crystallographica. Section B, 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0108-7681 ; ISSN: 1600-5740 ; E-ISSN: 1600-5740 ; DOI: 10.3929/ethz-a-009903922

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...