skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of human dual‐specificity phosphatase 7, a potential cancer drug target

Lountos, George T. ; Austin, Brian P. ; Tropea, Joseph E. ; Waugh, David S.

Acta Crystallographica Section F, 01 June 2015, Vol.71(6), pp.650-656 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2053-230X ; E-ISSN: 2053-230X ; DOI: 10.1107/S2053230X1500504X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloning, expression, purification, crystallization and preliminary X‐ray diffraction analysis of macrophage growth locus A (MglA) protein from Francisella tularensis

Subburaman, Priadarsini ; Austin, Brian P. ; Shaw, Gary X. ; Waugh, David S. ; Ji, Xinhua

Acta Crystallographica Section F, 01 May 2010, Vol.66(5), pp.554-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-3091 ; E-ISSN: 1744-3091 ; DOI: 10.1107/S1744309110009711

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Waugh, David S.
  2. Austin, Bp
  3. Waugh, D.S.
  4. Austin, Brian P.
  5. Waugh, Ds

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...