skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Acta Biochimica Et Biophysica Sinica xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic mechanisms, basic roles, and biotechnological and environmental significance of halogenating enzymes.(Report)

Chen, Xianping ; Van Pee, Karl - Heinz

Acta Biochimica et Biophysica Sinica, March, 2008, Vol.40(3), p.183(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-9145

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Van Pee, Karl - Heinz
  2. Van Pée, K.-H.
  3. Van Pée, Karl - Heinz
  4. van Pee, Kh
  5. Chen, X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...