skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Nhan đề tạp chí: Abstract and Applied Analysis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model for the Assessment of Seawater Environmental Quality Based on Multiobjective Variable Fuzzy Set Theory

Ke, Lina ; Zhou, Huicheng; Zhang, Yong

Abstract and Applied Analysis, 2013, Vol.2013, 9 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1085-3375 ; E-ISSN: 1687-0409 ; DOI: 10.1155/2013/652083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
 2. Hindawi Journals  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhou, H.
 2. Zhou, Huicheng
 3. Ke, Ln
 4. Huicheng Zhou
 5. Lina Ke

theo chủ đề:

 1. Mathematics
 2. Applied Sciences

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...