skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Navarre, David xóa Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: ATACCS '15 : Proceedings of ATACCS 2015 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concept Maps as for Integrating Modeling Techniques for the Analysis and Re-Design of Partly-Autonomous Interactive Systems

Ragosta, Martina ; Martinie De Almeida, Celia ; Palanque, Philippe ; Navarre, David ; Sujan, Mark-Alexander; (Oatao), Open Archive Toulouse Archive Ouverte (Editor)

ATACCS '15 : Proceedings of ATACCS 2015, 2015

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sujan, Mark-Alexander
  2. Martinie De Almeida, Celia
  3. Ragosta, Martina
  4. Navarre, David
  5. Palanque, Philippe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...