skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: AJIC: American Journal of Infection Control xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical toolkit for monitoring endoscope reprocessing effectiveness: Identification of viable bacteria on gastroscopes, colonoscopes, and bronchoscopes

Ofstead, Cori L ; Doyle, Evan M ; Eiland, John E ; Amelang, Miriam R ; Wetzler, Harry P ; England, Dawn M ; Mascotti, Kristin M ; Shaw, Michael J

AJIC: American Journal of Infection Control, 01 July 2016, Vol.44(7), pp.815-819 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-6553 ; E-ISSN: 1527-3296 ; DOI: 10.1016/j.ajic.2016.01.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing residual contamination and damage inside flexible endoscopes over time

Ofstead, Cori L ; Wetzler, Harry P ; Eiland, John E ; Heymann, Otis L ; Held, Sarah B ; Shaw, Michael J

AJIC: American Journal of Infection Control, 01 December 2016, Vol.44(12), pp.1675-1677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-6553 ; E-ISSN: 1527-3296 ; DOI: 10.1016/j.ajic.2016.06.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simethicone residue remains inside gastrointestinal endoscopes despite reprocessing

Ofstead, Cori L ; Wetzler, Harry P ; Johnson, Ellen A ; Heymann, Otis L ; Maust, Thomas J ; Shaw, Michael J

AJIC: American Journal of Infection Control, 01 November 2016, Vol.44(11), pp.1237-1240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-6553 ; E-ISSN: 1527-3296 ; DOI: 10.1016/j.ajic.2016.05.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Longitudinal assessment of reprocessing effectiveness for colonoscopes and gastroscopes: Results of visual inspections, biochemical markers, and microbial cultures

Ofstead, Cori L ; Wetzler, Harry P ; Heymann, Otis L ; Johnson, Ellen A ; Eiland, John E ; Shaw, Michael J

AJIC: American Journal of Infection Control, 01 February 2017, Vol.45(2), pp.e26-e33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-6553 ; E-ISSN: 1527-3296 ; DOI: 10.1016/j.ajic.2016.10.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shaw, Michael J
  2. Ofstead, Cori L
  3. Ofstead, Cl
  4. Shaw, Mj
  5. Wetzler, Harry P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...