skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Nhan đề tạp chí: AIDS xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neighborhood Environment and Self-Reported Health Status: A Multilevel Analysis

Malmstrom, Marianne ; Sundquist, Jan ; Johansson, Sven - Erik

The American Journal of Public Health, August, 1999, Vol.89(8), p.1181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-0036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sonnerborg, A
  2. Hailu, A
  3. Desjeux, P
  4. Wolday, D
  5. Akuffo, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...