skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Content-based multimedia information retrieval: State of the art and challenges

Lew, Michael ; Sebe, Nicu ; Djeraba, Chabane ; Jain, Ramesh

ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), 01 February 2006, Vol.2(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1551-6865 ; DOI: 10.1145/1126004.1126005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Djeraba, Chabane
  2. Djeraba, C.
  3. Lew, M.S.
  4. Jain, Ramesh
  5. Lew, Michael S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...