skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Năm xuất bản: 2000đến2009 xóa Cơ sở dữ liệu: Indest-AICTE (ACM Digital Library) xóa Nhan đề tạp chí: ACM Transactions on Information Systems (TOIS) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward automatic facet analysis and need negotiation: Lessons from mediated search

Lin, Jimmy ; Wu, Philip ; Abels, Eileen

ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 01 December 2008, Vol.27(1), pp.1-42 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-2868 ; DOI: 10.1145/1416950.1416956

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical investigation of user term feedback in text-based targeted image search

Chai, Joyce ; Zhang, Chen ; Jin, Rong

ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 01 February 2007, Vol.25(1), pp.3-es [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-2868 ; DOI: 10.1145/1198296.1198299

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coverage, relevance, and ranking: The impact of query operators on Web search engine results

Eastman, Caroline ; Jansen, Bernard

ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 01 October 2003, Vol.21(4), pp.383-411 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-2868 ; DOI: 10.1145/944012.944015

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scaling question answering to the web

Kwok, Cody ; Etzioni, Oren ; Weld, Daniel

ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 01 July 2001, Vol.19(3), pp.242-262 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-2868 ; DOI: 10.1145/502115.502117

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLAIRE: A modular support vector image indexing and classification system

Tsai, Chih-Fong ; Mcgarry, Ken ; Tait, John

ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 01 July 2006, Vol.24(3), pp.353-379 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-2868 ; DOI: 10.1145/1165774.1165777

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lin, Jimmy
  2. Wu, Philip
  3. Jansen, Bernard
  4. Abels, Eileen
  5. Mcgarry, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...