skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Năm xuất bản: 2000đến2009 xóa Năm xuất bản: 2002đến2003 xóa Nhan đề tạp chí: ACM Transactions on Information Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coverage, relevance, and ranking: The impact of query operators on Web search engine results

Eastman, Caroline ; Jansen, Bernard

ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 01 October 2003, Vol.21(4), pp.383-411 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-2868 ; DOI: 10.1145/944012.944015

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eastman, Caroline
  2. Jansen, Bj
  3. Eastman, C.M.
  4. Eastman, Caroline M.
  5. Eastman, CM

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...