skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Năm xuất bản: 2000đến2009 xóa Năm xuất bản: 2002đến2003 xóa Nhan đề tạp chí: ACM Transactions on Asian Language Information Processing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making MIRACLEs: Interactive translingual search for Cebuano and Hindi

He, Daqing ; Oard, Douglas ; Wang, Jianqiang ; Luo, Jun ; Demner-Fushman, Dina ; Darwish, Kareem ; Resnik, Philip ; Khudanpur, Sanjeev ; Nossal, Michael ; Subotin, Michael ; Leuski, Anton

ACM Transactions on Asian Language Information Processing (TALIP), 01 September 2003, Vol.2(3), pp.219-244 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3430 ; DOI: 10.1145/979872.979876

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Khudanpur, Sanjeev
  2. Demner-Fushman, Dina
  3. Darwish, Kareem
  4. Nossal, Michael
  5. Wang, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...