skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: 88서울올림픽기념 국제스포츠과학학술대회 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Regionalism in Korean Soccer

Kyoung Ho Park

88서울올림픽기념 국제스포츠과학학술대회, December 2015, pp.8-8

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sport Nationalism and Sport Statism Reflected in Football Matches between Korea and Japan in 1950s

Junho Lee ; Woongyong Ha

88서울올림픽기념 국제스포츠과학학술대회, June 2017, pp.10-10

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Junho Lee
  2. Kyoung Ho Park
  3. Woongyong Ha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...