skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges for the New Rurality in a Changing World: Proceedings from the 7th International Conference on Localized Agri-Food Systems : 8-10 May 2016, Södertörn University, Stockholm, Sweden

Rytkönen, Paulina ; Hård, Ursula; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Måltidskunskap ; Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum

7th International Conference on Localized Agri-Food Systems, Stockholm, May 8-10, 2016., 2016

ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 978-91-980607-1-3

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...