skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Năm xuất bản: 1998đến2007 xóa Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa Năm xuất bản: 2002đến2003 xóa Nhan đề tạp chí: 2nd International Modelica Conference, March 18-19, Munich, Germany xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MathModelica - An Extensible Modeling and Simulation Environment with Integrated Graphics and Literate Programming

Fritzson, Peter ; Gunnarsson, Johan ; Jirstrand, Mats; Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, PELAB - Laboratoriet för programmeringsomgivningar ; Linköpings universitet, Tekniska högskolan, PELAB - Laboratoriet för programmeringsomgivningar

2nd International Modelica Conference, March 18-19, Munich, Germany, 2002

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...