skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: 2014 IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method for improving the consistency property of pansharpening algorithms

Vicinanza, M.R ; Restaino, R ; Vivone, G ; Dalla Mura, Mauro ; Licciardi, Giorgio Antonino ; Chanussot, Jocelyn; Couturier-Doux, Vincent (Editor)

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2014)

DOI: 10.1109/IGARSS.2014.6946989

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MultiResolution Analysis and Component Substitution techniques for hyperspectral Pansharpening

Vivone, G ; Restaino, R ; Licciardi, Giorgio Antonino ; Dalla Mura, Mauro ; Chanussot, Jocelyn; Couturier-Doux, Vincent (Editor)

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2014), pp.2649-2652

DOI: 10.1109/IGARSS.2014.6947018

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (2)
  2. IEEE Xplore  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Couturier-Doux, Vincent
  2. Dalla Mura, Mauro
  3. Mura, M. Dalla
  4. Chanussot, Jocelyn
  5. Licciardi, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...