skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Năm xuất bản: 2001đến2010 xóa Nhan đề tạp chí: 2008 IEEE Conference on Technologies for Homeland Security xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Desktop to Field: Deploying Visual Incident Analysis for Law Enforcement

Baddeley, Robert L ; Younkin, Katarina ; Riensche, Roderick M ; Best, Daniel M ; Pike, William A ; May, Richard A; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States) (Corporate Author)

01 August 2008

DOI: 10.1109/THS.2008.4534451

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pacific Northwest National Lab.
  2. Younkin, Katarina
  3. Riensche, Roderick M.
  4. Best, Daniel M.
  5. Best, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...