skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Couture, Nadine xóa Năm xuất bản: 2010đến2012 xóa Nhan đề tạp chí: 10th Workshop on Domain-Specific Modeling in SPLASH xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A DSML for mobile phone applications testing

Ridene, Youssef ; Belloir, Nicolas ; Barbier, Franck ; Couture, Nadine

Proceedings of the 10th Workshop on domain-specific modeling, 17 October 2010, pp.1-6

ISBN: 9781450305495 ; ISBN: 1450305490 ; DOI: 10.1145/2060329.2060340

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barbier, Franck
  2. Belloir, Nicolas
  3. Belloir, N.
  4. Ridene, Y.
  5. Couture, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...