skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: KISS (Korean studies Information Service System) xóa Nhan đề tạp chí: 현대문학의 연구 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

특집논문 : 1970년대 여가문화와 대중소비의 정치 ( The Politics of Leisure Culture and Mass Consumption in 1970s )

송은영 ; Eun Young Song

현대문학의 연구, 2013, Vol.50, p.39

ISSN: 1229-9030

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eun Young Song
  2. 송은영

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...