skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Nhan đề tạp chí: 한국해양공학회지 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

증강현실 기반의 항행정보 가시화를 위한 영상해석 모듈

이정민(Jung-Min Lee) ; 이경호(Kyung-Ho Lee) ; 김대석(Dae-Seok Kim)

한국해양공학회지, 2013, Vol.27(3), pp.22-28

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

수중 구조물 형상의 영상 정보를 이용한 수중로봇 위치인식 기법

정종대(Jongdae Jung) ; 최수영(Suyoung Choi) ; 최현택(Hyun-Taek Choi) ; 명현(Hyun Myung)

한국해양공학회지, 2015, Vol.29(5), pp.392-397

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

항법 적용을 위한 수중 소나 영상 처리 요소 기법 비교 분석

신영식(Young-Sik Shin) ; 조영근(Younggun Cho) ; 이영준(Yeongjun Lee) ; 최현택(Hyun-Taek Choi) ; 김아영(Ayoung Kim)

한국해양공학회지, 2016, Vol.30(3), pp.214-220

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

영상 모자이킹을 통한 수중 검사를 위한 호버링 타입 AUV 시스템 개발

홍성훈(Seonghun Hong) ; 박정홍(Jeonghong Park) ; 김태윤(Taeyun Kim) ; 윤석민(Sukmin Yoon) ; 김진환(Jinwhan Kim)

한국해양공학회지, 2016, Vol.30(3), pp.194-200

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ring Laser Gyro를 이용한 ARS에 관한 연구

정상기(Sang-Ki Jeong) ; 최형식(Hyeung-Sik Choi) ; 지대형(Dae-Hyeong Ji) ; 정동욱(Dong-Wook Jung) ; 권오순(O-Soon Kwon) ; 신창주(Chang-Joo Shin) ; 서정민(Jung-Min Seo)

한국해양공학회지, 2017, Vol.31(2), pp.164-169

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USBL, DVL과 선수각 측정신호를 융합한 심해 무인잠수정의 항법시스템

이판묵(Pan-Mook Lee) ; 심형원(Hyungwon Shim) ; 백혁(Hyuk Baek) ; 김방현(Banghyun Kim) ; 박진영(Jin-Yeong Park) ; 전봉환(Bong-Huan Jun) ; 유승열(Seong-Yeol Yoo)

한국해양공학회지, 2017, Vol.31(4), pp.315-323

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

무인수상선의 단일 카메라를 이용한 VFH+ 기반 장애물 회피 기법

김태진(Taejin Kim) ; 최진우(Jinwoo Choi) ; 이영준(Yeongjun Lee) ; 최현택(Hyun-Taek Choi)

한국해양공학회지, 2016, Vol.30(5), pp.426-430

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...