skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: KISS (Korean studies Information Service System) xóa Nhan đề tạp chí: 대한원격탐사학회지 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

텍스트마이닝 기법을 활용한 사회기반시설 기후변화 영향의 공간정보 표출 ( Visualizing Spatial Information of Climate Change Impacts on Social Infrastructure using Text-Mining Method )

신하나 ; Hana Shin ; 류재나 ; Jaena Ryu

대한원격탐사학회지, 2017, Vol.33(5), p.773

ISSN: 1225-6161

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ryu, Jaena
  2. Hana Shin
  3. 류재나
  4. 신하나
  5. Jaena Ryu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...