skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Nhan đề tạp chí: 대한안과학회지 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

갑상선 눈병증에서 안와 감압술시 정위적 수술항해 장치의 효과 ( Evaluation of Stereotactic Navigation During Orbital Decompression in Thyroid-Associated Orbitopathy Patients )

임경섭 ; Kyung Sup Lim ; 이정규 ; Kyung Sup Lim

대한안과학회지, 2014, Vol.55(3), p.337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kyung Sup Lim
  2. 임경섭
  3. 이정규
  4. 이정규,Kyung Sup Lim, MD, Jeong Kyu Lee, MD, Phd

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...