skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Nhan đề tạp chí: 대한구강악안면외과학회지 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

광학추적항법장치를 이용한 르포씨 제1형 골절단 가상 수술의 정확성에 대한 연구

부연지 ; 김성민 ; 김지연 ; 박정민 ; 명훈 ; 이종호 ; 김명진

대한구강악안면외과학회지, April 2011, Vol.37(2), pp.114-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2234-7550

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 명훈
  2. 부연지
  3. 김성민
  4. 박정민
  5. 이종호

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...