skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ring Laser Gyro를 이용한 ARS에 관한 연구

정상기(Sang-Ki Jeong) ; 최형식(Hyeung-Sik Choi) ; 지대형(Dae-Hyeong Ji) ; 정동욱(Dong-Wook Jung) ; 권오순(O-Soon Kwon) ; 신창주(Chang-Joo Shin) ; 서정민(Jung-Min Seo)

한국해양공학회지, 2017, Vol.31(2), pp.164-169

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USBL, DVL과 선수각 측정신호를 융합한 심해 무인잠수정의 항법시스템

이판묵(Pan-Mook Lee) ; 심형원(Hyungwon Shim) ; 백혁(Hyuk Baek) ; 김방현(Banghyun Kim) ; 박진영(Jin-Yeong Park) ; 전봉환(Bong-Huan Jun) ; 유승열(Seong-Yeol Yoo)

한국해양공학회지, 2017, Vol.31(4), pp.315-323

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 김방현
  2. Shin, Chang-Joo
  3. 최형식
  4. 백혁
  5. 신창주

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...