skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Năm xuất bản: 1987đến1997 xóa Nhan đề tạp chí: 耳鼻咽喉科臨床. 補冊 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of Students Who Listen to Loud Rock'n Roll Music
強大音響による音楽聴取に関するアンケート調査

戸田, 行雄 ; 岩沢, 寛 ; 中島, 久美 ; 渡来, 潤次 ; 吉野, 清美 ; 竹山, 勇 ; Toda, Yukio ; Iwasawa, Hiroshi ; Nakajima, Kumi ; Watarai, Junji ; Yoshino, Kiyomi ; Takeyama, Isamu

耳鼻咽喉科臨床 補冊, 1987, Vol.1987(Supplement09), pp.96-106

ISSN: 0912-1870 ; DOI: 10.5631/jibirinsuppl1986.1987.Supplement09_96

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sound Analysis of Rock Music at a Concert
ロックコンサートにおける音響分析

戸田, 行雄 ; 高橋, 馨子 ; 岡田, 智幸 ; 上杉, 恵介 ; 渡来, 潤次 ; 中島, 久美 ; 岩沢, 寛 ; 吉川, 由繪 ; 竹山, 勇 ; Toda, Yukio ; Takahashi, Kaoruko ; Okada, Tomoyuki ; Uesugi, Keisuke ; Watarai, Junji ; Nakajima, Kumi ; Iwasawa, Hiroshi ; Yoshikawa, Yoshie ; Takeyama, Isamu

耳鼻咽喉科臨床 補冊, 1987, Vol.1987(Supplement09), pp.6-11

ISSN: 0912-1870 ; DOI: 10.5631/jibirinsuppl1986.1987.Supplement09_6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Acute Sensorineural Hearing Loss due to Sound Exposure
最近の急性音響性感音難聴

佐藤, 恒正 ; Satoh, Tsunemasa

耳鼻咽喉科臨床 補冊, 1994, Vol.1994(Supplement75), pp.16-22

ISSN: 0912-1870 ; DOI: 10.5631/jibirinsuppl1986.1994.Supplement75_16

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 戸田 行雄
  2. 吉川 由繪
  3. 上杉 恵介
  4. Watarai, Junji
  5. 高橋 馨子

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...