skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: 经济问题 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In View of Ecological Economy, the Transformation from Resource - curse to Resource - welfare
生态经济视角下“资源诅咒”向“资源福祉”的转化

褚艳宁

经济问题 (On Economic Problems), 2015, Issue 2, pp.31-34

ISSN: 1004-972X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Formation and Evolution of the Paradigm of Research on the Relationship between Natural Resources and Economic Growth
自然资源与经济增长关系研究范式的形成和演进

郝玉柱 敖华

经济问题 (On Economic Problems), 2014, Issue 3, pp.6-10

ISSN: 1004-972X

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Could Resource -based Economy Transform Successfully? ---The Main Experiences and Enlightenment From Successful Transformative Nations
资源型经济何以成功转型——转型成功国家的转型战略和启示

周建波

经济问题 (On Economic Problems), 2013, Issue 4, pp.84-88

ISSN: 1004-972X

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural Resource Exploitation and Economic Growth in China --A Disproof of "Resource Curse" Hypothesis
刍然资源开发与中国经济增长——“资源诅咒”假说的反证

靖学青

经济问题 (On Economic Problems), 2012, Issue 3, pp.4-8

ISSN: 1004-972X

Toàn văn không sẵn có

5
金融发展能缓解资源诅咒吗?——基于中国资源型区域的实证分析 - Can Financial Development Alleviate Resource Curse? Empirical Analysis Based on the Resource Region in China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

金融发展能缓解资源诅咒吗?——基于中国资源型区域的实证分析 - Can Financial Development Alleviate Resource Curse? Empirical Analysis Based on the Resource Region in China

郭根龙 ; 杨静 ; GUO Gen - long, YANG Jing

经济问题 - On Economic Problems, 2017, Issue 09, pp.47-52

ISSN: 1004-972X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of Transmission Mechanism of "Resource Curse"Among Provinces in China--and Discussion on《an Analysis of"Resource Curse":an Institutional Explanation》
“资源诅咒”在我国省际层面传导机制研究——兼评《“资源诅咒”:制度视域的解析》

孙庆刚 秦放鸣

经济问题 (On Economic Problems), 2010, Issue 9, pp.20-24

ISSN: 1004-972X

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Resource curse" effect on the Resource-poor Region and its Mechanism--Take the Example of Shanxi
“资源诅咒”对资源匮乏地区的影响及作用机制——以山西为例

栾贵勤 孙成龙

经济问题 (On Economic Problems), 2010, Issue 9, pp.123-126

ISSN: 1004-972X

Toàn văn không sẵn có

8
自然资源与经济增长关系研究范式的形成和演进 - The Formation and Evolution of the Paradigm of Research on the Relationship between Natural Resources and Economic Growth
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

自然资源与经济增长关系研究范式的形成和演进 - The Formation and Evolution of the Paradigm of Research on the Relationship between Natural Resources and Economic Growth

郝玉柱 ; 敖华 ; HAO Yu- zhu, AO Hua

经济问题 - On Economic Problems, 2014, Issue 03, pp.6-10

ISSN: 1004-972X

Toàn văn sẵn có

9
生态经济视角下“资源诅咒”向“资源福祉”的转化 - In View of Ecological Economy, the Transformation from Resource - curse to Resource - welfare
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

生态经济视角下“资源诅咒”向“资源福祉”的转化 - In View of Ecological Economy, the Transformation from Resource - curse to Resource - welfare

褚艳宁 ; CHU Yan- ning

经济问题 - On Economic Problems, 2015, Issue 02, pp.31-34

ISSN: 1004-972X

Toàn văn sẵn có

10
资源型经济何以成功转型——转型成功国家的转型战略和启示 - How Could Resource -based Economy Transform Successfully? ---The Main Experiences and Enlightenment From Successful Transformative Nations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

资源型经济何以成功转型——转型成功国家的转型战略和启示 - How Could Resource -based Economy Transform Successfully? ---The Main Experiences and Enlightenment From Successful Transformative Nations

周建波 ; ZHOU Jian - bo

经济问题 - On Economic Problems, 2013, Issue 04, pp.84-88

ISSN: 1004-972X

Toàn văn sẵn có

11
刍然资源开发与中国经济增长——“资源诅咒”假说的反证 - Natural Resource Exploitation and Economic Growth in China --A Disproof of "Resource Curse" Hypothesis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

刍然资源开发与中国经济增长——“资源诅咒”假说的反证 - Natural Resource Exploitation and Economic Growth in China --A Disproof of "Resource Curse" Hypothesis

靖学青 ; JING Xue - qing

经济问题 - On Economic Problems, 2012, Issue 03, pp.4-8

ISSN: 1004-972X

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refute Resource Curse Theory
驳资源诅咒论

张贡生 李伯德

经济问题 (On Economic Problems), 2010, Issue 3, pp.19-23

ISSN: 1004-972X

Toàn văn không sẵn có

13
“资源诅咒”在我国省际层面传导机制研究——兼评《“资源诅咒”:制度视域的解析》 - Study of Transmission Mechanism of "Resource Curse"Among Provinces in China--and Discussion on《an Analysis of"Resource Curse":an Institutional Explanation》
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“资源诅咒”在我国省际层面传导机制研究——兼评《“资源诅咒”:制度视域的解析》 - Study of Transmission Mechanism of "Resource Curse"Among Provinces in China--and Discussion on《an Analysis of"Resource Curse":an Institutional Explanation》

孙庆刚 ; 秦放鸣 ; SUN Qing - gang, QIN Fang - ming

经济问题 - On Economic Problems, 2010, Issue 9, pp.20-24

ISSN: 1004-972X

Toàn văn sẵn có

14
“资源诅咒”对资源匮乏地区的影响及作用机制——以山西为例 - "Resource curse" effect on the Resource-poor Region and its Mechanism--Take the Example of Shanxi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“资源诅咒”对资源匮乏地区的影响及作用机制——以山西为例 - "Resource curse" effect on the Resource-poor Region and its Mechanism--Take the Example of Shanxi

栾贵勤 ; 孙成龙 ; LUAN Gui - qin, SUN Cheng - long

经济问题 - On Economic Problems, 2010, Issue 9, pp.123-126

ISSN: 1004-972X

Toàn văn sẵn có

15
驳资源诅咒论 - Refute Resource Curse Theory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

驳资源诅咒论 - Refute Resource Curse Theory

张贡生 ; 李伯德 ; ZHANG Gong-sheng,LI Bo-de

经济问题 - On Economic Problems, 2010, Issue 3, pp.19-23

ISSN: 1004-972X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (6)
 2. 2012đến2012  (2)
 3. 2013đến2013  (2)
 4. 2014đến2015  (4)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 褚艳宁
 2. 周建波
 3. 靖学青
 4. CHU Yan- ning
 5. 栾贵勤

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...