skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Tác giả/ người sáng tác: Guo, Hong-Zhen xóa Nhan đề tạp chí: 矿物冶金与材料学报 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and property of the Ti-24Al-15Nb-1.5Mo/TC11 joint welded by electron beam welding

Liu, Ying-Ying ; Yao, Ze-Kun ; Guo, Hong-Zhen ; Yang, Hang-Hang

International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 2009, Vol.16(5), pp.568-575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-4799 ; E-ISSN: 1869-103X ; DOI: 10.1016/S1674-4799(09)60098-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ying-Ying Liu
  2. Hong
  3. Yao, Zk
  4. Hong-Zhen Guo
  5. Guo, Hong-Zhen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...