skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Lead xóa Chủ đề: Environmental Sciences xóa Nhan đề tạp chí: 环境科学学报(英文版) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Damage to DNA of effective microorganisms by heavy metals: Impact on wastewater treatment

Zhou, Sheng ; Wei, Chaohai ; Liao, Chaodeng ; Wu, Haizhen

Journal of Environmental Sciences, 2008, Vol.20(12), pp.1514-1518 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62558-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation of Pb, Cu, and Zn in native plants growing on contaminated sites and their potential accumulation capacity in Heqing, Yunnan

Liu, Xiaohai ; GAO, Yuntao ; Khan, Sardar ; Duan, Gang ; Chen, Aikui ; Ling, Li ; Zhao, Lei ; Liu, Zhonghan ; Wu, Xuecan

Journal of Environmental Sciences, 2008, Vol.20(12), pp.1469-1474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62551-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced adaptability of Sesbania rostrata to Pb/Zn tailings via stem nodulation

Jian, Shuguang ; Shen, Weijun ; Yang, Zhongyi

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(8), pp.1135-1141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62393-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biosorption of cadmium(II) and lead(II) ions from aqueous solutions onto dried activated sludge

Wang, Xue-Jiang ; Xia, Si-Qing ; Chen, Ling ; Zhao, Jian-Fu ; Chovelon, Jean-Marc ; Nicole, Jaffrezic-Renault

Journal of Environmental Sciences, 2006, Vol.18(5), pp.840-844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(06)60002-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paper sludge as a feasible soil amendment for the immobilization of Pb 2+

He, Xiaojia ; Yao, Lei ; Liang, Zhu ; Ni, Jinren

Journal of Environmental Sciences, 2010, Vol.22(3), pp.413-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60123-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pb(II) biosorption using chitosan and chitosan derivatives beads: Equilibrium, ion exchange and mechanism studies

Ngah, W.S. Wan ; Fatinathan, S

Journal of Environmental Sciences, 2010, Vol.22(3), pp.338-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60113-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wu, Haizhen
  2. Chovelon, Jean-Marc
  3. Liu, Zhonghan
  4. Zhao, Lei
  5. Liang, Zhu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...