skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: 日本原子力学会和文論文誌 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alteration of Cement Hydrate by Dissolution, (II)
1132. セメント硬化体の溶解に伴う変質(II)

豊原, 尚実 ; 芳賀, 和子 ; 金子, 昌章 ; 中田, 耕太郎 ; 上田, 博章 ; 野際, 久生 ; Toyohara, Masumitsu ; Haga, Kazuko ; Kaneko, Masaaki ; Nakada, Koutaro ; Ueda, Hiroaki ; Nogiwa, Hisao

日本原子力学会和文論文誌, 2002, Vol.1(2), pp.134-143

ISSN: 1347-2879 ; DOI: 10.3327/taesj2002.1.134

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 芳賀, 和子
  2. 野際, 久生
  3. Toyohara, Masumitsu
  4. Ueda, Hiroaki
  5. 中田, 耕太郎

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...