skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Năm xuất bản: 2010đến2011 xóa xxx: xxx xóa Nhan đề tạp chí: 地学前缘(英文版) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The characteristic target-pattern regional ore zonality of the Nanling region, China (I)

Yu, Chongwen

Geoscience Frontiers, 2011, Vol.2(2), pp.147-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-9871 ; DOI: 10.1016/j.gsf.2011.03.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yu, C.
  2. Yu, Chongwen
  3. Chongwen Yu
  4. Yu Chongwen
  5. China University of Geosciences

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...