skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Lead xóa Tác giả/ người sáng tác: WANG xóa Cơ sở dữ liệu: 维普资讯 (Chongqing VIP Information Co.) xóa Nhan đề tạp chí: 中国神经再生研究(英文版) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influencing factors of colostrum exposure to low-level lead and their relationship with early neural development of infants

Li, Shiguang ; Wang, Guoping ; Fu, Kui ; Qi, Chunru ; Wu, Xianguo ; Kong, Qinghao ; Liang, Yingyi

Neural Regeneration Research, 2007, Vol.2(9), pp.557-560 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-5374 ; DOI: 10.1016/S1673-5374(07)60112-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Qi, Chunru
  2. Fu, Kui
  3. Kong, Qinghao
  4. Wang, Guoping
  5. Chunru Qi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...