skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Nhan đề tạp chí: 中国有色金属学会会刊(英文版) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation mechanism of lamellar microstructure of AZ80 wrought Mg alloy during warm deformation

LI, Zhao-Zhi ; Yang, Ya-Qin ; Zhang, Zhi-Min

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2008, Vol.18, pp.s156-s159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60193-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of rolled Mg-12Gd-3Y-0.4Zr alloy sheets

Wang, Rong ; Dong, Jie ; Fan, Li-Kun ; Zhang, Ping ; Ding, Wen-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2008, Vol.18, pp.s189-s193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60200-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphological evolutions of cast and melt-spun Mg 97Zn 1Y 2 alloys during deformation and heat-treating

Wang, Bai-Shu ; Liu, Yong-Bing ; An, Jian ; LI, Rong-Guang ; Su, Zhen-Guo ; Cao, Zhan-Yi

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2008, Vol.18, pp.s69-s75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60177-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue behavior of magnesium alloy and application in auto steering wheel frame

Mao, Ping-Li ; Liu, Zheng ; Wang, Chang-Yi ; Guo, Quan-Ying ; Sun, Jin ; Wang, Feng ; Lin, Li

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2008, Vol.18, pp.s218-s222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60206-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of electromagnetic field on structure and heat treatment behavior of Mg-Li-Al alloys

MA, Lei-Juan ; Hao, Hai ; Dong, Han-Wei ; Zhang, Xing-Guo ; Jin, Jun-Ze

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2008, Vol.18, pp.s96-s100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60182-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of heat treatment on microstructure and mechanical properties of Mg-10Gd-3Y-1.2Zn-0.4Zr alloy

LI, De-Jiang ; Zeng, Xiao-Qin ; Dong, Jie ; Zhai, Chun-Quan

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2008, Vol.18, pp.s117-s121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60186-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microdistortion behavior of Al alloy reinforced by SiC p

LI, Duo-Sheng ; Zuo, Dun-Wen ; Zhou, Xian-Liang ; Hua, Xiao-Zhen ; Chen, Rong-Fa ; Zhao, Li-Gang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2007, Vol.17(1), pp.133-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(07)60061-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaction diffusion in continuous SiC fiber reinforced Ti matrix composite

Lü, Xiang-Hong ; Yang, Yan-Qing ; Huang, Bin ; Luo, Xian ; Liu, Yu-Cheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2007, Vol.17(1), pp.27-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(07)60043-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dong, Jie
  2. Liu, Zheng
  3. Wang, Bai-Shu
  4. Zhang, Zhi-Min
  5. Chen, Rong-Fa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...