skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Sravnitelʹnaâ Politika xóa Tác giả/ người sáng tác: Статья Редакционная xóa Nhan đề tạp chí: Сравнительная политика xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Редакционная С ; Статья Редакционная;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.5(1(14)), pp.193-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА «СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Статья Редакционная;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.6(2(19)), pp.147-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА

Статья Редакционная;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.4(1(11)), pp.112-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОГО ДИСКУРСА

Статья Редакционная;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.1(2), pp.13-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subrata K. Mitra, Michael Liebig. Kautilya’s Arthashastra: An Intellectual Portrait. The Classical Roots of Modern Politics in India. Nomos, 2016. 469 p

Article Editorial ; Статья Редакционная;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 May 2017, Vol.8(2), pp.172-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alexei D. Voskressesnki. Non-Western Theories of International Relations: Conceptualizing World-Regional Studies. Shpringer Global (Europe-America): Palgrave Macmillan, 2017. 257 p

Article Editorial ; Статья Редакционная;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 May 2017, Vol.8(2), pp.173-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alexei D. Voskressenski (ed.). Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective. Singapore: World Scientific, 2017. 787 p

Article Editorial ; Статья Редакционная;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 May 2017, Vol.8(2), pp.174-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MGIMO-UNIVERSITY MASTER’S DEGREE IN INTERNATIONAL RELATIONS ”INTERNATIONAL POLITICS AND TRANSNATIONAL BUSINESS”

Статья Редакционная;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.3(1(7)), pp.165-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROJECT ON THE MIDDLE EAST AND THE ARAB SPRING (POMEAS)

Статья Редакционная

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.5(3(17)), pp.185-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power Transition in Asia. Ed. by David Walton, Emilian Kavalski. Routledge: London, 2017. 240 p

Статья Редакционная;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 December 2017, Vol.8(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MGIMO-UNIVERSITY MASTER’S DEGREE IN POLITICAL SCIENCE ”POLITICS AND ECONOMICS IN EURASIA”

Статья Редакционная;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.3(1(7)), pp.155-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MGIMO-UNIVERSITY MASTER’S DEGREE IN REGIONAL STUDIES ”POLITICS AND ECONOMICS OF WORLD REGIONS”

Статья Редакционная;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.3(1(7)), pp.156-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RUSSIAN-CHINESE RELATIONS: BETWEEN EUROPE AND THE INDO-PACIFIC. (Part I) Situation Analysis Proceedings

Статья Редакционная;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 June 2018, Vol.9(3), pp.101-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2018-9-3-101-127

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Статья Редакционная
  2. Article Editorial
  3. Редакционная С

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...