skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Nhan đề tạp chí: Āfāq-i Dīn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the Rights of Religious Minorities and Ransom in the Quran

Hassan Khakpour ; Elham Alsadat Sadat Hoseini

Āfāq-i Dīn, 01 January 2014, Vol.4(15), pp.117-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-9252

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Elham Alsadat Sadat Hoseini
  2. Hassan Khakpour

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...