skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Green networking
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green networking

Francine Krief;

E-ISBN 1118578228 ; E-ISBN 1848213786 ; E-ISBN 9781118578223 ; E-ISBN 9781848213784

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Francine Krief
  2. Krief, Francine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...