skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Science xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Information system research : fundamentals of scientific research for the consumer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information system research : fundamentals of scientific research for the consumer

Taylor, Matthew

E-ISBN 9781946646712 ; ISBN 9781946646705

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Taylor, Matthew A
  2. Matthew A. Taylor
  3. Taylor, Matthew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...