skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tap tips: lightweight discovery of touchscreen targets

Aoki, Paul ; Hurst, Amy ; Woodruff, Allison

CHI '01 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 31 March 2001, pp.237-238

ISBN: 1581133405 ; ISBN: 9781581133400 ; DOI: 10.1145/634067.634208

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aoki, Paul M.
  2. Aoki, P.M.
  3. Woodruff, Allison
  4. Hurst, A.
  5. Aoki, Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...