skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Search the Internet Archive Without Indexing It

Kanhabua, Nattiya ; Kemkes, Philipp ; Nejdl, Wolfgang ; Nguyen, Tu ; Reis, Felipe; Reis, Felipe (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 28, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-43997-6_12

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reis, F.
  2. Tran, N.K.
  3. Nguyen, T.N.
  4. Nguyen, Tu Ngoc
  5. Kemkes, Philipp

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...