skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2008 xóa Tác giả/ người sáng tác: Jiang, X. xóa Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probing cold dense nuclear matter

Subedi, R ; Shneor, R ; Monaghan, P ; Anderson, B D ; Aniol, K ; Annand, J ; Arrington, J ; Benaoum, H ; Benmokhtar, F ; Boeglin, W ; Chen, J-P ; Choi, Seonho ; Cisbani, E ; Craver, B ; Frullani, S ; Garibaldi, F ; Gilad, S ; Gilman, R ; Glamazdin, O ; Hansen, J-O ; Higinbotham, D W ; Holmstrom, T ; Ibrahim, H ; Igarashi, R ; De Jager, C W ; Jans, E ; Jiang, X ; Kaufman, L J ; Kelleher, A ; Kolarkar, A ; Kumbartzki, G ; Lerose, J J ; Lindgren, R ; Liyanage, N ; Margaziotis, D J ; Markowitz, P ; Marrone, S ; Mazouz, M ; Meekins, D ; Michaels, R ; Moffit, B ; Perdrisat, C F ; Piasetzky, E ; Potokar, M ; Punjabi, V ; Qiang, Y ; Reinhold, J ; Ron, G ; Rosner, G ; Saha, A ; Sawatzky, B ; Shahinyan, A ; Sirca, S ; Slifer, K ; Solvignon, P ; Sulkosky, V ; Urciuoli, G M ; Voutier, E ; Watson, J W ; Weinstein, L B ; Wojtsekhowski, B ; Wood, S ; Zheng, X-C ; Zhu, L

Science (New York, N.Y.), 13 June 2008, Vol.320(5882), pp.1476-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 18511658 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1156675

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Search for Sigma^0_5, N^0_5 and Theta^++ Pentaquark States

Qiang, Y. ; Annand, J. ; Arrington, J. ; Azimov, Ya. I. ; Bertozzi, W. ; Cates, G. ; Chen, J. P. ; Choi, Seonho ; Chudakov, E. ; Cusanno, F. ; De Jager, C. W. ; Epstein, M. ; Feuerbach, R. J. ; Garibaldi, F. ; Gayou, O. ; Gilman, R. ; Gomez, J. ; Hamilton, D. J. ; Hansen, J. -O. ; Higinbotham, D. W. ; Holmstrom, T. ; Iodice, M. ; Jiang, X. ; Jones, M. ; Lerose, J. ; Lindgren, R. ; Liyanage, N. ; Margaziotis, D. J. ; Markowitz, P. ; Mamyan, V. ; Michaels, R. ; Meziani, Z. -E. ; Monaghan, P. ; Munoz-Camacho, C. ; Nelyubin, V. ; Paschke, K. ; Piasetzky, E. ; Rachek, I. ; Reimer, P. E. ; Reinhold, J. ; Reitz, B. ; Roche, R. ; Saha, A. ; Sarty, A. ; Schulte, E. ; Shahinyan, A. ; Sheyor, R. ; Singh, J. ; Strakovsky, I. I. ; Subedi, R. ; Suleiman, R. ; Sulkovsky, V. ; Wojtsekhowski, B. ; Zheng, X.

Phys.Rev.C75:055208,2007

Arxiv ID: hep-ex/0609025

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3He Spin-Dependent Cross Sections and Sum Rules

E94010 Collaboration ; Slifer, K. ; Amarian, M. ; Auerbach, L. ; Averett, T. ; Berthot, J. ; Bertin, P. ; Bertozzi, B. ; Black, T. ; Brash, E. ; Brown, D. ; Burtin, E. ; Calarco, J. ; Cates, G. ; Chai, Z. ; Chen, J. -P. ; Choi, Seonho ; Chudakov, E. ; Atti, C. Ciofi Degli ; Cisbani, E. ; De Jager, C. W. ; Deur, A. ; Disalvo, R. ; Dieterich, S. ; Djawotho, P. ; Finn, M. ; Fissum, K. ; Fonvieille, H. ; Frullani, S. ; Gao, H. ; Gao, J. ; Garibaldi, F. ; Gasparian, A. ; Gilad, S. ; Gilman, R. ; Glamazdin, A. ; Glashausser, C. ; Glockle, W. ; Golak, J. ; Goldberg, E. ; Gomez, J. ; Gorbenko, V. ; Hansen, J. -O. ; Hersman, B. ; Holmes, R. ; Huber, G. M. ; Hughes, E. ; Humensky, B. ; Incerti, S. ; Iodice, M. ; Jensen, S. ; Jiang, X. ; Jones, C. ; Jones, G. ; Jones, M. ; Jutier, C. ; Kamada, H. ; Ketikyan, A. ; Kominis, I. ; Korsch, W. ; Kramer, K. ; Kumar, K. ; Kumbartzki, G. ; Kuss, M. ; Lakuriqi, E. ; Laveissiere, G. ; Lerose, J. J. ; Liang, M. ; Liyanage, N. ; Lolos, G. ; Malov, S. ; Marroncle, J. ; Mccormick, K. ; Mckeown, R. D. ; Meziani, Z. -E. ; Michaels, R. ; Mitchell, J. ; Nogga, A. ; Pace, E. ; Papandreou, Z. ; Pavlin, T. ; Petratos, G. G. ; Pripstein, D. ; Prout, D. ; Ransome, R. ; Roblin, Y. ; Rowntree, D. ; Rvachev, M. ; Sabatie, F. ; Saha, A. ; Salme, G. ; Scopetta, S. ; Skibinski, R. ; Souder, P. ; Saito, T. ; Strauch, S. ; Suleiman, R. ; Takahashi, K. ; Teijiro, S. ; Todor, L. ; Tsubota, H. ; Ueno, H. ; Urciuoli, G. ; Van Der Meer, R. ; Vernin, P. ; Voskanian, H. ; Witala, H. ; Wojtsekhowski, B. ; Xiong, F. ; Xu, W. ; Yang, J. -C. ; Zhang, B. ; Zolnierczuk, P.

Phys.Rev.Lett.101:022303,2008 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 0803.2267

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Resolution Spectroscopy of 16N_Lambda by Electroproduction

Cusanno, F. ; Urciuoli, G. M. ; Acha, A. ; Ambrozewicz, P. ; Aniol, K. A. ; Baturin, P. ; Bertin, P. Y. ; Benaoum, H. ; Blomqvist, K. I. ; Boeglin, W. U. ; Breuer, H. ; Brindza, P. ; Bydzovsky, P. ; Camsonne, A. ; Chang, C. C. ; Chen, J. -P. ; Choi, Seonho ; Chudakov, E. A. ; Cisbani, E. ; Colilli, S. ; Coman, L. ; Craver, B. J. ; De Cataldo, G. ; De Jager, C. W. ; De Leo, R. ; Deur, A. P. ; Ferdi, C. ; Feuerbach, R. J. ; Folts, E. ; Fratoni, R. ; Frullani, S. ; Garibaldi, F. ; Gayou, O. ; Giuliani, F. ; Gomez, J. ; Gricia, M. ; Hansen, J. O. ; Hayes, D. ; Higinbotham, D. W. ; Holmstrom, T. K. ; Hyde, C. E. ; Ibrahim, H. F. ; Iodice, M. ; Jiang, X. ; Kaufman, L. J. ; Kino, K. ; Kross, B. ; Lagamba, L. ; Lerose, J. J. ; Lindgren, R. A. ; Lucentini, M. ; Margaziotis, D. J. ; Markowitz, P. ; Marrone, S. ; Meziani, Z. E. ; Mccormick, K. ; Michaels, R. W. ; Millener, D. J. ; Miyoshi, T. ; Moffit, B. ; Monaghan, P. A. ; Moteabbed, M. ; Camacho, C. Munoz ; Nanda, S. ; Nappi, E. ; Nelyubin, V. V. ; Norum, B. E. ; Okasyasu, Y. ; Paschke, K. D. ; Perdrisat, C. F. ; Piasetzky, E. ; Punjabi, V. A. ; Qiang, Y. ; Raue, B. ; Reimer, P. E. ; Reinhold, J. ; Reitz, B. ; Roche, R. E. ; Rodriguez, V. M. ; Saha, A. ; Santavenere, F. ; Sarty, A. J. ; Segal, J. ; Shahinyan, A. ; Singh, J. ; Sirca, S. ; Snyder, R. ; Solvignon, P. H. ; Sotona, M. ; Subedi, R. ; Sulkosky, V. A. ; Suzuki, T. ; Ueno, H. ; Ulmer, P. E. ; Veneroni, P. ; Voutier, E. ; Wojtsekhowski, B. B. ; Zeng, X. ; Zorn, C.

Phys.Rev.Lett.103:202501,2009 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 0810.3853

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Resolution Spectroscopy of 12B_Lambda by Electroproduction

Iodice, M. ; Cusanno, F. ; Acha, A. ; Ambrozewicz, P. ; Aniol, K. A. ; Baturin, P. ; Bertin, P. Y. ; Benaoum, H. ; Blomqvist, K. I. ; Boeglin, W. U. ; Breuer, H. ; Brindza, P. ; Bydzovsky, P. ; Camsonne, A. ; Chang, C. C. ; Chen, J. -P. ; Choi, Seonho ; Chudakov, E. A. ; Cisbani, E. ; Colilli, S. ; Coman, L. ; Craver, B. J. ; Decataldo, G. ; Dejager, C. W. ; Deleo, R. ; Deur, A. P. ; Ferdi, C. ; Feuerbach, R. J. ; Folts, E. ; Fratoni, R. ; Frullani, S. ; Garibaldi, F. ; Gayou, O. ; Giulani, F. ; Gomez, J. ; Gricia, M. ; Hansen, J. O. ; Hayes, D. ; Higinbotham, D. W. ; Holmstrom, T. K. ; Hyde, C. E. ; Ibrahim, H. F. ; Jiang, X. ; Kaufman, L. J. ; Kino, K. ; Kross, B. ; Lagamba, L. ; Lerose, J. J. ; Lindgren, R. A. ; Lucentini, M. ; Margaziotis, D. J. ; Markowitz, P. ; Marrone, S. ; Meziani, Z. E. ; Mccormick, K. ; Michaels, R. W. ; Millener, D. J. ; Miyoshi, T. ; Moffit, B. ; Monaghan, P. A. ; Moteabbed, M. ; Munozcamacho, C. ; Nanda, S. ; Nappi, E. ; Nelyubin, V. V. ; Norum, B. E. ; Okasyasu, Y. ; Paschke, K. D. ; Perdrisat, C. F. ; Piasetzky, E. ; Punjabi, V. A. ; Qiang, Y. ; Raue, B. ; Reimer, P. E. ; Reinhold, J. ; Reitz, B. ; Roche, R. E. ; Rodriguez, V. M. ; Saha, A. ; Santavenere, F. ; Sarty, A. J. ; Segal, J. ; Shahinyan, A. ; Singh, J. ; Sirca, S. ; Snyder, R. ; Solvignon, P. H. ; Sotona, M. ; Subedi, R. ; Sulkosky, V. A. ; Suzuki, T. ; Ueno, H. ; Ulmer, P. E. ; Urciuoli, G. M. ; Veneroni, P. ; Voutier, E. ; Wojtsekhowski, B. B. ; Zheng, X. ; Zorn, C.

Phys.Rev.Lett.99:052501,2007 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 0705.3332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Saha, A.
  2. Garibaldi, F
  3. Choi, Seonho
  4. Jiang, X.
  5. Iodice, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...