skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Chủ đề: Alloys xóa Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On nanostructured molybdenum-copper composites produced by high-pressure torsion.(Metals)

Rosalie, Julian M. ; Guo, Jinming ; Pippan, Reinhard ; Zhang, Zaoli

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(16), p.9872(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1142-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphology and mechanical properties of nanocrystalline Cu/Ag alloy.(Original Paper)

Li, Ao ; Szlufarska, Izabela

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(8), p.4555(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0700-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atomistic modeling of interfacial segregation and structural transitions in ternary alloys

Hu, Yang ; Rupert, Timothy

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(5), pp.3975-3993 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3139-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Ao
  2. Zhang, Zl
  3. Guo, Jinming
  4. Rosalie, Julian
  5. Camargo, Pedro Henrique Cury

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...