skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Proceedings of the National Academy of Sciences xóa Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tailoring a two-dimensional electron gas at the LaAlO3/SrTiO3 (001) interface by epitaxial strain

Bark, C ; Felker, D ; Wang, Y ; Zhang, Y ; Jang, H ; Folkman, C ; Park, J ; Baek, S ; Pan, X ; Tsymbal, E ; Rzchowski, M ; Eom, C; Eom, C (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 17, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1073/pnas.1014849108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Observation of the density minimum in deeply supercooled confined water
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observation of the density minimum in deeply supercooled confined water

Liu, D. ; Zhang, Y. ; Chen, C.-C. ; Mou, C.-Y. ; Poole, P. H. ; Chen, S.-H.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 06/05/2007, Vol.104(23), pp.9570-9574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0701352104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fully gapped \(d\)-wave superconductivity in CeCu\(_2\)Si\(_2\)

Pang, G ; Smidman, M ; Zhang, J ; Jiao, L ; Weng, Z ; Nica, E ; Chen, Y ; Jiang, W ; Zhang, Y ; Xie, W ; Jeevan, H ; Lee, H ; Gegenwart, P ; Steglich, F ; Yuan, H; Yuan, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 13, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1073/pnas.1720291115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y.
  2. Steglich, Frank
  3. Zhang, Yongjun
  4. Pang, Guiming
  5. Lee, Hanoh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...