skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 280  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: arXiv.org xóa Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventions on GUI Aesthetics

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.1264690

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 Inventions on Command Buttons in a Graphical User Interface

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.949240

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 inventions on Improving Toolbars: A TRIZ based analysis

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.1264683

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simflowny 2: An upgraded platform for scientific modeling and simulation

Arbona, A ; Miñano, B ; Rigo, A ; Bona, C ; Palenzuela, C ; Artigues, A ; Bona-Casas, C ; Massó, J; Massó, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 14, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.cpc.2018.03.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventions on Using Colors in Graphical User Interfaces

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.1264689

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventions on presenting textual items in Graphical User Interface

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.1264685

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventions on Drag and Drop in GUI

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.1264691

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JETracer - A Framework for Java GUI Event Tracing

Molnar, Arthur-Jozsef; Molnar, Arthur-Jozsef (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 26, 2017

DOI: 10.5220/0005372902070214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventions on Adaptable Menu: A TRIZ based analysis

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.949236

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface design for military AR applications

Livingston, Mark ; Ai, Zhuming ; Karsch, Kevin ; Gibson, Gregory

Virtual Reality, 2011, Vol.15(2), pp.175-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4338 ; E-ISSN: 1434-9957 ; DOI: 10.1007/s10055-010-0179-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

mplot: An R Package for Graphical Model Stability and Variable Selection Procedures

Tarr, Garth ; Müller, Samuel ; Welsh, Alan; Welsh, Alan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 28, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.18637/jss.v083.i09

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The intersection graph of an orientable generic surface

Doron Ben Hadar; Doron Ben Hadar (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 2, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.2140/agt.2017.17.1675

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventions on selecting GUI elements

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

DOI: 10.2139/ssrn.1264692

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing Postfix-GP Framework for Symbolic Regression Problems

Dabhi, Vipul ; Chaudhary, Sanjay; Chaudhary, Sanjay (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 7, 2015

DOI: 10.1109/ACCT.2015.114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectral disentangling with Spectangular

Sablowski, Daniel ; Weber, Michael; Weber, Michael (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 11, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1051/0004-6361/201628716

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Valley-Hall Kink and Edge States in Multilayer Graphene

Jung, Jeil ; Zhang, Fan ; Qiao, Zhenhua ; Macdonald, Allan; Macdonald, Allan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 18, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevB.84.075418

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flat band superconductivity in strained Dirac materials

Kauppila, V ; Aikebaier, F ; Heikkilä, T; Heikkilä, T (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 21, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevB.93.214505

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

r-Java : An r-process Code and Graphical User Interface for Heavy-Element Nucleosynthesis

Charignon, Camille ; Kostka, Mathew ; Koning, Nico ; Jaikumar, Prashanth ; Ouyed, Rachid; Ouyed, Rachid (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 2, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1051/0004-6361/201117008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye-GUIDE (Eye-Gaze User Interface Design) Messaging for Physically-Impaired People

Alcayde, James ; Antegra, Retchel ; Luna, Leah; Luna, Leah (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 7, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.5121/ijdps.2013.4104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foot anthropometry device and single object image thresholding

Ghaffari, Sasan ; Yousefi, Ali; Yousefi, Ali (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 10, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.5121/sipij.2017.8301

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 280  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (191)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (7)
 2. 2003đến2007  (10)
 3. 2008đến2011  (32)
 4. 2012đến2016  (145)
 5. Sau 2016  (85)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mishra, Umakant
 2. Voloshina, Elena
 3. Dedkov, Yuriy
 4. Watanabe, K
 5. Taniguchi, Takashi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...