skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How software engineering research aligns with design science: A review

Engström, Emelie ; Storey, Margaret-Anne ; Runeson, Per ; Höst, Martin ; Baldassarre, Maria Teresa

Arxiv ID: 1904.12742

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Four commentaries on the use of students and professionals in empirical software engineering experiments

Feldt, Robert ; Zimmermann, Thomas ; Bergersen, Gunnar ; Falessi, Davide ; Jedlitschka, Andreas ; Juristo, Natalia ; Münch, Jürgen ; Oivo, Markku ; Runeson, Per ; Shepperd, Martin ; Sjøberg, Dag ; Turhan, Burak

Empirical Software Engineering, 2018, Vol.23(6), pp.3801-3820 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-018-9655-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploratory Testing: One Size Doesn't Fit All

Ghazi, Ahmad Nauman ; Petersen, Kai ; Bjarnason, Elizabeth ; Runeson, Per

Arxiv ID: 1704.00537

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineers' Information Seeking Behavior in Change Impact Analysis - An Interview Study

Borg, Markus ; Alégroth, Emil ; Runeson, Per

Arxiv ID: 1703.01897

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...