skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycrystalline γ-boron: As hard as polycrystalline cubic boron nitride

Qin, Jiaqian ; Nishiyama, Norimasa ; Ohfuji, Hiroaki ; Shinmei, Toru ; Lei, Li ; He, Duanwei ; Irifune, Tetsuo

Scripta Materialia, August 2012, Vol.67(3), pp.257-260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; E-ISSN: 1872-8456 ; DOI: 10.1016/j.scriptamat.2012.04.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase relations in boron at pressure up to 18 GPa and temperature up to 2200 {\deg}C

Qin, Jiaqian ; Irifune, Tetsuo ; Dekura, Haruhiko ; Ohfuji, Hiroaki ; Nishiyama, Norimasa ; Li, Lei ; Shinmei, Toru; Shinmei, Toru (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 6, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevB.85.014107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nishiyama, N.
  2. Qin, Jq
  3. Nishiyama, Norimasa
  4. Qin, Jiaqian
  5. Qin, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...