skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 262  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy quarkonia description from an energy dependent quark-antiquark potential

Gonzalez, P.

Arxiv ID: 1301.2536

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aquark model study of strong decays of x (3915)

González, P

Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 2017, Vol.44(7), p.075004 (13pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-3899 ; E-ISSN: 1361-6471 ; DOI: 10.1088/1361-6471/aa6d8a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generalized screened potential model

González, P

Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 2014, Vol.41(9), p.095001 (12pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-3899 ; E-ISSN: 1361-6471 ; DOI: 10.1088/0954-3899/41/9/095001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extremal hairy black holes

González, P. ; Papantonopoulos, Eleftherios ; Saavedra, Joel ; Vásquez, Yerko

Journal of High Energy Physics, 2014, Vol.2014(11), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1029-8479 ; DOI: 10.1007/JHEP11(2014)011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fermionic field perturbations of a three-dimensional Lifshitz black hole in conformal gravity

González, P. ; Vásquez, Yerko ; Villalobos, Ruth

The European Physical Journal C, 2017, Vol.77(9), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-6044 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5148-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charmonium description from a generalized screened potential model

González, P; González, P (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 9, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.92.014017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Verification of the Spectral Shift between Near- and Far-Field Peak Intensities of Plasmonic Nanoantennas

Alonso-Gonzalez, P ; Albella, P ; Neubrech, F ; Huck, Christian ; Chen, J ; Golmar, F ; Casanova, F ; Hueso, L ; Pucci, A ; Aizpurua, J ; Hillenbrand, R; Hillenbrand, R (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 23, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.203902

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy MSSM Higgs production at the LHC and decays to WW , ZZ at higher orders

González, P. ; Palmer, S. ; Wiebusch, M. ; Williams, K.

The European Physical Journal C, 2013, Vol.73(3), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-6044 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2367-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing journals from different fields of science and social science through a JCR subject categories normalized impact factor

Dorta-González, P. ; Dorta-González, M.

Scientometrics, 2013, Vol.95(2), pp.645-672 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0138-9130 ; E-ISSN: 1588-2861 ; DOI: 10.1007/s11192-012-0929-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exact solutions in 3D gravity with torsion

González, P. ; Vásquez, Yerko

Journal of High Energy Physics, 2011, Vol.2011(8), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1029-8479 ; DOI: 10.1007/JHEP08(2011)089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dirac quasinormal modes of new type black holes in new massive gravity

González, P. ; Vásquez, Yerko

The European Physical Journal C, 2014, Vol.74(7), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-6044 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-014-2969-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hawking Radiation for Scalar and Dirac Fields in Five Dimensional Dilatonic Black Hole via Anomalies

Becar, Ramón ; González, P; González, P (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 22, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1142/S0218271812500307

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Δ ρπ Interaction Leading to N * and Δ* Resonances

Xie, Ju-Jun ; Torres, A. ; Oset, E. ; González, P.

Few-Body Systems, 2011, Vol.50(1), pp.223-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0177-7963 ; E-ISSN: 1432-5411 ; DOI: 10.1007/s00601-010-0148-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalar perturbations of nonlinear charged Lifshitz black branes with hyperscaling violation

González, P. ; Vásquez, Yerko

Astrophysics and Space Science, 2016, Vol.361(7), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-640X ; E-ISSN: 1572-946X ; DOI: 10.1007/s10509-016-2819-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circularly symmetric solutions in three-dimensional Teleparallel, f(T) and Maxwell-f(T) gravity

Gonzalez, P. A. ; Saridakis, Emmanuel N. ; Vasquez, Yerko

Arxiv ID: 1110.4024

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perturbative and nonperturbative fermionic quasinormal modes of Einstein-Gauss-Bonnet-AdS black holes

Gonzalez, P ; Vasquez, Yerko; Vasquez, Yerko (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 31, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.98.064030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teleparallel Equivalent of Lovelock Gravity

Gonzalez, P ; Vasquez, Yerko; Vasquez, Yerko (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 10, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.92.124023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comments on absorption cross section for Chern-Simons black holes in five dimensions

González, P ; Saavedra, Joel; Saavedra, Joel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 12, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1142/S0217751X11054036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plausible explanation of the \(\Delta_{5/2^{+}}(2000)\) puzzle

Oset, E ; González, P; González, P (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 25, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevC.83.055204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy meson interquark potential

Gonzalez, P ; Mathieu, V ; Vento, V; Vento, V (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 29, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.84.114008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 262  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (198)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (6)
 2. 1999đến2003  (21)
 3. 2004đến2008  (74)
 4. 2009đến2014  (90)
 5. Sau 2014  (71)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (261)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (219)
 2. Chinese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Perez-Gonzalez, PG
 2. Pérez-González, P. G.
 3. Gonzalez, P.
 4. Perez-Gonzalez, P
 5. Perez-Gonzalez, P. G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...