skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản arXiv xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2008: 14th International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security, Melbourne, Australia, December 7-11, 2008. Proceedings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2008: 14th International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security, Melbourne, Australia, December 7-11, 2008. Proceedings

Zhang, Zhifang ; Liu, Mulan ; Chee, Yeow Meng ; Ling, San ; Wang, Huaxiong;; Pieprzyk, Josef

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-89254-0 ; E-ISBN: 978-3-540-89255-7 ; DOI: 10.1007/978-3-540-89255-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ling, San
  2. Chee, Yeow Meng
  3. Zhang, Zhifang
  4. Liu, Mulan
  5. Wang, Huaxiong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...