skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Cơ sở dữ liệu: ZORA (University of Zurich) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the workshop on challenges in the management of large corpora and big data and natural language processing (CMLC-5+BigNLP) 2017 including the papers from the web-as-corpus (WAC-XI) guest section. Birmingham, 24 july 2017

Bański, Piotr ; Kupietz, Marc ; Lüngen, Harald ; Rayson, Paul ; Biber, Hanno ; Breiteneder, Evelyn ; Clematide, Simon ; Mariani, John ; Stevenson, Mark ; Sick, Theresa ; Bański, P ( Piotr ) ; Kupietz, M ( Marc ) ; Lüngen, H ( Harald ) ; Rayson, P ( Paul ) ; Biber, H ( Hanno ) ; Breiteneder, E ( Evelyn ) ; Clematide, S ( Simon ) ; Mariani, J ( John ) ; Stevenson, M ( Mark ) ; Sick, T ( Theresa )

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...