skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1993đến1997 xóa Cơ sở dữ liệu: World Scientific Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
PERSONALITY DISORDERS IN ANOREXIA NERVOSA: RELATION TO OUTCOME
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

PERSONALITY DISORDERS IN ANOREXIA NERVOSA: RELATION TO OUTCOME

Kennedy, S. H. ; Ralevski, Elizabeth

Past, Present and Future of Psychiatry : (In 2 Volumes), 1994, pp.696-700

ISBN: 9789814440912 ; DOI: 10.1142/9789814440912_0146

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ralevski, Elizabeth
  2. Kennedy, S. H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...